נספח לאתר איירבר מבית ימבנט

המוצרים המוצעים באתר איירבר הם מוצרים מיד שנייה שהיו בשימוש חברות תעופה שונות.

כל מוצר הוא מוצר יחיד במינו ואין שני לו במדויק. פרטי הפרופילים והפרזול כולל הגלגלים משתנים ממוצר למוצר. סימני שימוש, כמו דפיקות, שריטוט וכתמים ניתן למצאו על המוצרים, תפקוד המוצרים הם מלאים.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.

ניתן לתאם מראש כדי להגיע ולראות את המוצר לפני קנייה.

רוב מהמוצרים המוצעים בקטגוריה "תוספות לאיירבר" הם מוצרים חדשים. מצב המוצרים מצוין בדף המוצר.

 

תקנון אתר ימבנט 

1. המוצרים המוצעים במכירה

1.ימבנט אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים המוצעים באתר והיא מעמידה את "ימבנט" כזירה   לעריכת מכירות על-ידי החברות המציעות בלבד. המוצרים מוצגים ומוצעים למכירה על ידי החברות המציעות ועל אחריותן, לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות מחיר המחירון של המוצרים נמסרים על-ידי החברות המציעות. ימבנט אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על החברות המציעות 2. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית שלהחברות המציעות, או על-ידי התקשרות טלפונית ישירות עם החברות המציעות.  3. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים, נמסרים על-ידי החברות המציעות ובאחריותן בלבד. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את מחירי המכירה של המוצרים המוצעים, ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך. ימבנט אינה אחראית ולא תהא מחויבת למחירי המוצרים המוצגים באתרי אינטרנט שונים שאינם מופעלים על ידי ימבנט , לרבות אלו העוסקים בהשוואת מחירי אותו המוצר בין אתר "ימבנט" לבין אתרי אינטרנט אחרים. למען הסר ספק המחיר הקובע של המכירה יהיה המחיר המוצג בדפי המכירה באתר.  4. ככל שיש ב"ימבנט" קישוריות "(לינקים) לאתרים אחרים, לא תישא ימבנט באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עמם. ימבנט לאתהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות "ימבנט".

 5 .ימבנט רשאית  למכור סחורה באופן ישיר ללקוחות.

2. אופן הגשת ההצעות

1. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההצעה.  2. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף במכירה. ימבנט תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי הסכם זה.  3. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברות המציעותו/או לימבנט ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה הפומבית.  4. ל"ימבנט" שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך בה, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.  5. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי ימבנט באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ימבנט לא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ימבנט .  6. במידה שהצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי - קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורכת ימבנט. 7. בחלק מהמכירות ב"ימבנט " מוצעת כמות גמישה של פריטים. פירושו של דבר שבמכירות אלה ניתנת הכמות המוצעת לשינוי בהתאם לביקוש. החברה המציעה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה - לפי שיקול דעתה - כך שייתכן וב-"מכירה פומבית" ובמכירה במסגרת "המכרזהחדש" תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש פריט נוסף והזוכה מוותר על כלטענה בקשר לכך.

ב"מכירה קבוצתית" - המכירה מסתיימת כאשר התקבלו הזמנות למלוא הכמות המוצעת או במועד סיום המכירה כפי שנקבעו, מעת לעת, בדף המכירה - לפי המוקדם.

 3. ביטול הצעה וביטול עסקה

1. בכל המכירות ב"ימבנט", הינך רשאי לבטל את קניית המוצרים בהתאם להוראות הדין, המפורטות להלן  וזאת באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוניmashtela@bezeqint.net

בצרוף פרטים מלאים (שם המציע, מספר תעודת זהות, מספר המכירה וסיבת הביטול). ימבנט לא תקבל בקשות לביטול הצעות שלא כמפורט לעיל ובניגוד לדין.בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל, ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.  2. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:      א. לגבי "טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.      ב. לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה

     ג. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.       ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.       ה. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.  3. במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה - תתבקש להחזיר את הנכס לחברה המציעה במקום שבו היא מנהלת את עסקיה. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.  4. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר - תתבקש להעמיד את המוצר לרשות החברה המציעה במקום שבו נמסר לך המוצר ולהודיע לה על כך.

4. פרסום

.1 תוצאות המכירה המתפרסמות באתר "ימבנט" עם סיום המכירה אינן סופיות והן כפופות לבדיקה ואישור.  .2 אישור זכייה ישלח לזוכים באמצעות דואר אלקטרוני לאחר בדיקת תוצאות המכירה (בד"כ ביוםהעסקים שלאחר סיום המכירה). לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ"ל מהווה תנאי לזכייה במכירה, אולם מובהר כי ימבנט שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור הזכייה ללקוח, לרבות בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 15 לתקנון זה להלן.  .3 שים לב - אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע את מסירת אישור הזכייה לידך.

 

5. תשלום ואספקה1. במועד הגשת הצעתך ב"מכירה קבוצתית" עליךלבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. לתשומת לבך: לאחר הגשת ההצעה לא תוכל עוד לשנות את בחירתך זו.  2.המחירים "מכירה קבוצתית" כוללים מע"מ על-פי הדין.  3.בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 0 ש"ח כדמי ביטול.  4.  אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר אליך ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידך מנקודת האיסוף תבוצע על ידי החברות המציעות ובאחריותן הבלעדית, בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.  5.משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.  6. מדיניות ההובלה והאספקה נקבעת על ידי החברות המציעות ועל פי שיקול דעתן. לחברות המציעות שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותן להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה לא תחויב בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיך בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה המציעה.  7.דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה כגון הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.  8.בעת תיאום האספקה, רשאית החברה המציעה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי כתנאי למסירה.  9.במידה ובחרת באופציה של איסוף עצמי של המוצר שרכשת ב"מכירה קבוצתית", עליך לאסוף אותו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה ולא, תחויב בעמלת אחסון של 2 ₪ או בשיעור של 2% מגובה הרכישה, לכל יום אחסון נוסף, לפי הגבוה מביניהם.

 

6.סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

1. ימבנט תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפיםבמכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ימבנט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ימבנט יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב"ימבנט " - לרבות מידע שנאגר אודות מציעים - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ימבנט .  2.  הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של ימבנט . ימבנט שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב"ימבנט " מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע או שקראת ב"ימבנט ", העמודים שצפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותךוכל מידע אחר.  3.ימבנט לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן:      א. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.     ב. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או והעלולים לפגוע בימבנט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ימבנט והחברותהמציעות.     ג. אם עשית שימוש בשירותי "ימבנט " לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;     ד. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ימבנט או מי מטעמה;      ה. אם התקבל בידי ימבנט צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;      ו. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ימבנט .     ז. ימבנט תהיה רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית ב"ימבנט " לחברות אחרות מקבוצת ימבנט ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות אלה;     ח. אם ימבנט תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות "ימבנט " במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ב"ימבנט ", ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי הפרטיות האלה;      ט. ימבנט רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיךבעת השימוש ב"ימבנט " לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ימבנט תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

7. אחריות

1. הנך מצהיר ומאשר, כי ידוע לך שימבנט אינה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש ב"ימבנט " ולפיכך -       א. ימבנט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.        ב. ימבנט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.         ג. השירות באתר "ימבנט " ניתן לשימוש כמות שהוא(AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ימבנט בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.  2. ימבנט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, ימבנט אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. ימבנט לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכלסיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.  3. ימבנט לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

8.ביטול מכירות

ימבנט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה) וכתוצאה מכך, גם במקרים בהם נשלחה הודעה הזכייה, שלא להכיר בתוצאות המכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:  1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.  2. אם אירעה תקלה טכנית אשר על פי מיטב הבנתה של ימבנט מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות על ידי כלל הגולשים באתר.  3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת ימבנט את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.  4. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.  5. בכל מקרה שלדעת ימבנט נעשתה פעולה בניגוד להוראות הסכם זה.  6. אם לאחר זכייה במכירה של מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית החברה המציעה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה המציעה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לך כספך במלואו. מימשה ימבנט את זכותה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייהבמוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

 

9. מכירות מיוחדות

ימבנט שומרת לעצמה אתהזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (לקוחות ימבנט למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה אותביעה כלפי ימבנט או מי מטעמה.

 

10. קניין רוחני

1. כל זכויות הקניין הרוחני ב"ימבנט ", לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של ימבנט בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר "ימבנט ", בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של ימבנט מראש ובכתב.  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ב"ימבנט ", בבסיס הנתונים ב"ימבנט ", ברשימותהמוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים ב"ימבנט " בלא קבלת הסכמתה של ימבנט מראש ובכתב.  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים ב "ימבנט " לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של ימבנט מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.  5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה אוסמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.  6. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ימבנט , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.  7. השם "ימבנט " וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר ב"ימבנט " (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של ימבנט וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של ימבנט בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.  8. ככל שיש ב"ימבנט " סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 

11. בוררות וסמכות שיפוט

לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב תוקנה הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש ב"ימבנט " ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה.